Mộng Hồi Đại Thanh (2019) - Dream Back To The Qing Dynasty [ Tập 32/45]
Bộ phim về Thanh triều này kể lại cuộc chiến cửu vương đoạt vị nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Hầu hết những bộ phim khai thác giai đoạn lịch sử này đều sẽ lựa chọn những nhân vật hoàng tử nổi bật, chẳng hạn như Tứ A ca Dận Chân, người sau này trở thành Ung Chính Đế, để xây dựng câu chuyện. Thế nhưng lần này, bộ phim Mộng hồi Đại Thanh đã lựa chọn nhân vật Thập tam A ca Dận Tường làm trung tâm.
Diễn Viên: Đinh Kiều, Lưu Quân, Lý Lan Địch, Tân Vân Lai, Tôn An Khả, Vương An Vũ
Số Tập : 32/45 Tập

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Chưa rõ

Đạo Diễn : Chưa rõ

Năm Chiếu : 2019

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [720]
Mong Hoi Dai Thanh - Dinh Kieu, Luu Quan, Ly Lan Dich, Tan Van Lai, Ton An Kha, Vuong An Vu https://ok.ru/video/1368743414443 https://ok.ru/video/1372022049451 https://ok.ru/video/1373247441579 https://ok.ru/video/1375985404587 https://ok.ru/video/1376104811179 https://ok.ru/video/1384468449963 https://ok.ru/video/1384468581035 https://ok.ru/video/1385792015019 https://ok.ru/video/1387835427499 https://ok.ru/video/1387835361963 https://ok.ru/video/1387878812331 https://ok.ru/video/1387878943403 https://ok.ru/video/1391595621035 https://ok.ru/video/1392420326059 https://ok.ru/video/1392420260523 https://ok.ru/video/1393535027883 https://ok.ru/video/1393535158955 https://ok.ru/video/1393535093419 https://ok.ru/video/1395531844267 https://ok.ru/video/1395531909803 https://ok.ru/video/1396299795115 https://ok.ru/video/1396299729579 https://ok.ru/video/1399445195435 https://ok.ru/video/1401477794475 https://ok.ru/video/1401477860011 https://ok.ru/video/1402872728235 https://ok.ru/video/1402872793771
[id] Tập 01;skyphim-OK.net/1368743414443| Tập 02;skyphim-OK.net/1372022049451| Tập 03;skyphim-OK.net/1373247441579| Tập 04;skyphim-OK.net/1375985404587| Tập 05;skyphim-OK.net/1376104811179| Tập 06;skyphim-OK.net/1384468449963| Tập 07;skyphim-OK.net/1384468581035| Tập 08;skyphim-OK.net/1385792015019| Tập 09;skyphim-OK.net/1387835427499| Tập 10;skyphim-OK.net/1387835361963| Tập 11;skyphim-OK.net/1387878812331| Tập 12;skyphim-OK.net/1387878943403| Tập 13;skyphim-OK.net/1391595621035| Tập 14;skyphim-OK.net/1392420326059| Tập 15;skyphim-OK.net/1392420260523| Tập 16;skyphim-OK.net/1393535027883| Tập 17;skyphim-OK.net/1393535158955| Tập 18;skyphim-OK.net/1393535093419| Tập 19;skyphim-OK.net/1395531844267| Tập 20;skyphim-OK.net/1395531909803| Tập 21;skyphim-OK.net/1396299795115| Tập 22;skyphim-OK.net/1396299729579| Tập 23;skyphim-OK.net/| Tập 24;skyphim-OK.net/| Tập 25;skyphim-OK.net/| Tập 26;skyphim-OK.net/| Tập 27;skyphim-OK.net/1399445195435| Tập 28;skyphim-OK.net/| Tập 29;skyphim-OK.net/1401477794475| Tập 30;skyphim-OK.net/1401477860011| Tập 31;skyphim-OK.net/1402872728235| Tập 32;skyphim-OK.net/1402872793771| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2019
  • Thể Loại:
  • Xuyên Không
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc