Bao Thanh Thiên (1993) - Justice Bao [Full 236/236 LT]
Kim Siêu Quần trong vai Bao Công, phủ doãn phủ Khai Phong. Ông là một vị quan nổi tiếng thanh liêm chính trực và được vua ban cho Thượng phương bảo kiếm có quyền Tiền Trảm Hậu Tấu. Để xử chém tội phạm Bao Công có ba loại đao khác nhau, "Long đầu trảm" được dùng để chém người thuộc hoàng thân quốc thích, "Hổ đầu trảm" dùng để chém quan lại, các công thần và "Cẩu đầu trảm" dùng để chém tội phạm thông thường.
Diễn Viên: Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính, Phạm Hồng Liên
Số Tập : 236 Tập

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Cổ Trang

Năm Chiếu : 1993

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [720]
Bao Thanh Thien (1993) - Justice Bao - Kim Sieu Quan, Ha Gia Kinh, Pham Hong Lien [id] Tập 1;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/534576633939799| Tập 2;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/2587320118024172| Tập 3;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/1352525288259386| Tập 4+5+6;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/533622557233141| Tập 7+8+9;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/462164481162647| Tập 10+11;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/494620444511420| Tập 12;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/885231891893167| Tập 13;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/1765597680240295| Tập 14;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/575086279947439| Tập 15;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/504988870367264| Tập 16;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/443990496267805| Tập 17;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/2693704720856726| Tập 18;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/504798989934415| Tập 19+20+21;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/554540635125641| Tập 22+23;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/2531501990467766| Tập 24+25;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/2531501990467766| Tập 26+27;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/2354089328028660| Tập 28+29;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/1250126942042637| Tập 30+31;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/853568448433339| Tập 32+33+34;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/853568448433339| Tập 35+36+37;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/846416952495869| Tập 38+39+40;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/846416952495869| Tập 41+42+43;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/638583726886011| Tập 44+45+46;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/469472390618129| Tập 47+48+49;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/1477140672452707| Tập 50+51;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/765895113907648| Tập 52+53;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/581065099135569| Tập 54+55;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/1194748027390930| Tập 56+57+58;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/455721355377992| Tập 59+60;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/455721355377992| Tập 61+62+63;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/447833869487534| Tập 64+65+66;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/1417384218433349| Tập 67+68+69;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/1417384218433349| Tập 70+71;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/440499436854492| Tập 72+72+74;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/440499436854492| Tập 75+76;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/2401016936877235| Tập 77+78+79;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/2427704187542864| Tập 80+81+82;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/455721355377992| Tập 83+84;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/455721355377992| Tập 85+86;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/841156129635773| Tập 87+88;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/580997842696184| Tập 89+90+91;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/2571210923110571| Tập 92+93+94;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/2495067960747811| Tập 95+96+97;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/2441758352754742| Tập 98+99+100;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/611922326229629| Tập 101+102;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/529332434338876| Tập 103+104+105;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/471606740432157| Tập 106+107+108;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/471606740432157| Tập 109+110;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/841156129635773| Tập 111+112;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/1038874423126271| Tập 113+114+115;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/1038874423126271| Tập 116+117+118;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/1503953229769567| Tập 119+120+121;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/1503953229769567| Tập 122;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/504798989934415| Tập 123;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/951858498520643| Tập 140;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/517135025813745| Tập 142;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/512472129375427| Tập 145;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/2627710563932938| Tập 148;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/2627710563932938| Tập 150;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/448782412485804| Tập 152+153+154;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/471461946746869| Tập 155+156+157;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/471461946746869| Tập 158+159+160;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/519054722070917| Tập 161+162+163;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/2441270049465493| Tập 164+165+166;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/499517300697500| Tập 167+168+169;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/499517300697500| Tập 170+171+172;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/1007674586299004| Tập 173+174+175;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/528378621094164| Tập 176+177+178;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/1051674678513516| Tập 179+180;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/2797167037044159| Tập 181+182+183;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/2293556484277229| Tập 184+185;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/2422155838036525| Tập 186+187;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/470807830277505| Tập 188+189;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/1010256919338135| Tập 190+191;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/764866747325715| Tập 192+193+194;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/512349779488645| Tập 195+196+197;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/534756663782639| Tập 198+199;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/534756663782639| Tập 200+201;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/534756663782639| Tập 202+203;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/845257555910830| Tập 204+205;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/467906190584609| Tập 206+207;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/968279060235057| Tập 208+209+210;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/610502036372341| Tập 211+212+213;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/505742900042571| Tập 214+215+216;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/608584206583370| Tập 217+218+219;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/1441675722680124| Tập 220+221+222;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/1066010600404345| Tập 223+224+225;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/2603463673265628| Tập 226+227+228+;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/464958067525201| Tập 229+230+231;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/464958067525201| Tập 232+234;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/595410501217632| Tập 234+235+236;https://www.facebook.com/110437723780691/videos/617826742288362| [/id]

Năm Chiếu:
  • 1993
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc