Yến Vân Đài - The Legend Of Xiao Chuo (2020)
[stt/Full 48 VS] [hd/33/48 TM]
Yến Vân Đài kể về câu chuyện xoay quanh cuộc đời của Tiêu thái hậu nhà Liêu Tiêu Yến Yến (Đường Yên) , Tiêu Yến Yến từ nhỏ đã có hôn sự với Hàn Đức Nhượng (Đậu Kiêu), nhưng sau này lại được Liêu Cảnh Tông Gia Luật Hiền (Kinh Siêu) sắc phong lên làm Hoàng Hậu, Liêu Cảnh Tông nhiều bệnh nên đã cho Tiêu Hoàng Hậu cùng sử lý chính sự , Liêu Cảnh Tông tại vị được 12 năm thì băng hà sắc phong cho con của Tiêu Hoàng Hậu là Liêu Thánh Tông mới 12 tuổi kế vị và Tiêu Yến Yến làm Hoàng Thái Hậu buông rèm nhiếp chính, trong những năm nhiếp chính Tiêu Thái Hậu đã có nhiều cải cách về chính trị rúp nhà Liêu chở nên lớn mạnh, những năm cuối đời bà đã tái giá với Hàn Đức Nhượng mặc kệ sự phản đối của quần thần
Diễn Viên: Đường Yên, Đậu Kiêu, Kinh Siêu, Xa Thi Mạn
Số Tập: 48 Tập
Yen-Van-Dai-2020, Đường Yên, Đậu Kiêu, Kinh Siêu, Xa Thi Mạn, Duong Yen, Dau Kieu, Kinh Sieu, Xa Thi Man [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/slVozHtRAcXnNxo| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/CIclIVgFlWiAPDb| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/WGAvFtXyQOhcZUe| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/HCZgyLMsdGuUGAz| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/JfFdoGqihwDRLpO| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/cAaUdzMZdSeFFyo| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/cSRfMnDuhZmTvgm| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/aBrzZzTEGVzCIyr| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/fBrGebUgkQoOxhG| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/fSLvOPPvqRhWsjh| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/zVcIoXMdFSsBDxo| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/tBNwiVTjLRmAcul| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/DZmOQmdRMYElsdN| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/YqCmDeRlzshMiPj| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/twEkCbHdqTEKDnH| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/fuzgnLsOxKurpVK| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/GHCOpCOhImLbdjh| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/zDNSPhjEEABmKNL| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/JQykRiVgoxoExEw| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/rkJNJjyRRmhSzVi| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/ILFIXHPjTZOTySA| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/BhuxbqnjJKsUsyr| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/mgiPtzSRhUToOCA| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/aQSzEJWHkCsBKtA| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/HxfuBNBseFRAAnp| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/UkuYPrpELIaewGa| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/QPUoINtycYqjqHk| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/MnLYJKYWExfRzwN| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/hVzDarbfYLmNZQa| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/uAKSmEuZvhGrkgR| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/mUdIOCVcOtbVBVh| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/yGfAANnpdgLlioW| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/YtbABeUKczfxYsw| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/xSrfRFnCqdHrcec| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/fIXEwBPWMwqOydC| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/wdEISVGwuzjamwr| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/GoeFIwBYQXRWTCt| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/KJChtIDNyCAqeLI| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/SWeQOgLxSulkJPS| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/ugOTxohPVcaLnyj| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/blLBKBpLfljilDf| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/XdscwCRLkTGUFyr| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/ZTWXCqEIdhimrvJ| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/QjNHJnnzreLeTNq| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/FYPSRgVXdIFeMAw| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/vJrlwikLPZXQCfB| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/dUlLNGlKVcGYJpM| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/cEgIWtEftiaZWjA| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/QTowAoBxIVXvmvn| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/SyCNaFGgcilwNpY| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/pegbxFPwMzVqyNv| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/HWqFkFWRWfIkaMK| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/kQxkUSTKqtovENt| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/BkMlyeVtjFmdEnW| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/viceAKyStCWWbVV| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/ezpEvPXZcVERHoS| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/bJHcZoaqZKVEDJC| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/HIYoBHViOpktTRc| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/KqXrDYpWnOZPEYf| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/aSgGtjxciYrrFdy| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/EDhytEUeTftsvtX| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/poQmTyUTOrnWxqL| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/ixLbzTSPRjOfKxx| Tập 36;skyphim-VIPVS.net/kZDiCaWYhiOhhuv| Tập 37;skyphim-VIPVS.net/tTWVNpOmsbGEyUP| Tập 38;skyphim-VIPVS.net/bpTHNojAnypPAOj| Tập 39;skyphim-VIPVS.net/CZJBjYPwxeiNPgJ| Tập 40;skyphim-VIPVS.net/MYLpSMwNTlMDGno| Tập 41;skyphim-VIPVS.net/amoDHlAZJdRqxSY| Tập 42;skyphim-VIPVS.net/DYjZVIMlWpGdvnK| Tập 43;skyphim-VIPVS.net/AMFTHrNAfToSiTc| Tập 44;skyphim-VIPVS.net/wtCcZnQAyqNeooW| Tập 45;skyphim-VIPVS.net/URNdVftMaGlAGKd| Tập 46;skyphim-VIPVS.net/jDpEEATWNeyMFGC| Tập 47;skyphim-VIPVS.net/JGtJgdcEsDltZto| End 48;skyphim-VIPVS.net/EZjbASRJWeJLxUw| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc