Linh Kiếm Tôn - Linh Kiếm Tôn (2019)
[stt/135/200 VS] [hd/2020]
Cường giả bị tập kích, phản lão hoàn đồng, trở thành thiếu chủ phế vật. Kẻ thù từ đời trước kiếp này, quyết không bỏ qua. Sai lầm kiếp trước, kiếp này quyết tâm bù đắp. Linh Kiếm trường khiếu, thiên địa tam giới, ngã vi chí tôn!
Số Tập: 200 Tập
Lịch Chiếu: T7
Linh-Kiem-Ton-2019 [id] Tập 01;skyphim-VIPVS.net/oGSFHoKeUKhEThc| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/QPlWTPRsJaNxqkO| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/HUjuBQXpUSOkRNI| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/ClAeuaLRWgbeYlZ| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/OqVRfdyooZzEfdk| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/STvLsGSMFjlMxul| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/guyPsKpWxyWMImP| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/DKCjGWqpDNNcnvc| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/UmlwPtCidnnrwpH| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/prYeWtAlXTEKLhP| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/sNKApjISpTcRbAd| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/WiFlBtcZWKZlUCQ| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/TbgLXCrwXjAVRwj| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/VmoWVzOkRTqKndr| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/REFevolCpaPzGxX| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/njtvbMLLkjXPREk| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/NDymqAIGxUxcxUR| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/jsvfsRjPhjoacQP| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/MJEVrcyYQHPFnLl| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/dowCnsmcTBFiUgJ| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/wuxfqgqhmMQOJvr| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/geRfeGaoEmWQFCE| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/LsQwIaZnZWtibVy| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/ROxdLMTPGFMghvV| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/iiHVZZEWskRiQvT| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/CNcramLVlzEnxMU| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/ouYHrRdiWyFbeFw| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/HNqSuGwOehzTURx| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/uliyGXpBxtgHCQS| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/azfrvUjGvPwQcKN| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/poTiTHDVUwtjEmD| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/yoMODOOFbRxNwoW| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/tmrilYeIdzatKNI| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/JOErYtlPmTxeKSU| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/RPbeEYhAODNhpas| Tập 36;skyphim-VIPVS.net/OXvfKAAetvboRsO| Tập 37;skyphim-VIPVS.net/OQgBpzArNofZdXY| Tập 38;skyphim-VIPVS.net/tZMhZBZAbckqsMN| Tập 39;skyphim-VIPVS.net/EyllsIiLpSmLQGI| Tập 40;skyphim-VIPVS.net/ekUUGwJaONIDonv| Tập 41;skyphim-VIPVS.net/mdErAgxqCKUMyWG| Tập 42;skyphim-VIPVS.net/LHVdKLbotVbuRET| Tập 43;skyphim-VIPVS.net/sdJvjMXCVjGAReW| Tập 44;skyphim-VIPVS.net/QAaKCVBUmjTCIdK| Tập 45;skyphim-VIPVS.net/ArlehnwhdgvkiZw| Tập 46;skyphim-VIPVS.net/LCwMcfHoAQjRsyt| Tập 47;skyphim-VIPVS.net/cVmblVCDYsIiQIZ| Tập 48;skyphim-VIPVS.net/PTvCUZLEGIklJhl| Tập 49;skyphim-VIPVS.net/XeHCeiVRkAkMwrd| Tập 50;skyphim-VIPVS.net/rVrHijYQKNjnuVX| Tập 51;skyphim-VIPVS.net/FUExQgYPJczNqlK| Tập 52;skyphim-VIPVS.net/LjtvigsAhNsfjwc| Tập 53;skyphim-VIPVS.net/KScFrZYJwyDYVvX| Tập 54;skyphim-VIPVS.net/ipczQNUYEZUHZTG| Tập 55;skyphim-VIPVS.net/KXSDGCqNCCXwqYL| Tập 56;skyphim-VIPVS.net/ehqKfSoVdSqiPeQ| Tập 57;skyphim-VIPVS.net/zfZSlSifKhcFxNJ| Tập 58;skyphim-VIPVS.net/oVRedPvSNDnZOtW| Tập 59;skyphim-VIPVS.net/bvElkndsnJEOoBy| Tập 60;skyphim-VIPVS.net/rznkuJNZTiVhDpI| Tập 61;skyphim-VIPVS.net/wbMQLgKRhhSPTaJ| Tập 62;skyphim-VIPVS.net/wRHQhSwaboBdXni| Tập 63;skyphim-VIPVS.net/vQNWaBGXPPCfeMo| Tập 64;skyphim-VIPVS.net/HCKRFLjGClKdbZn| Tập 65;skyphim-VIPVS.net/NQqepMTeLdrGtPQ| Tập 66;skyphim-VIPVS.net/sOqHtSgYHDchZoc| Tập 67;skyphim-VIPVS.net/pciVMpWYBcwkrad| Tập 68;skyphim-VIPVS.net/HUzgPvQjXTrEfpg| Tập 69;skyphim-VIPVS.net/WymxeeySDhYWbkI| Tập 70;skyphim-VIPVS.net/MPwZtyFNgUQdqmB| Tập 71;skyphim-VIPVS.net/FhBTXqkheQZvgfM| Tập 72;skyphim-VIPVS.net/QLOistLceihaSzh| Tập 73;skyphim-VIPVS.net/NMUhWOeimoivKBc| Tập 74;skyphim-VIPVS.net/ZNEwhiWyPxcrlKu| Tập 75;skyphim-VIPVS.net/DMNuxFhebUXpiHY| Tập 76;skyphim-VIPVS.net/gTYibIUbwGpPyaM| Tập 77;skyphim-VIPVS.net/MEvUVgpxcIeWfiX| Tập 78;skyphim-VIPVS.net/bUgtVTXsMzDZqIJ| Tập 79;skyphim-VIPVS.net/dXfAzswMMuhdbtR| Tập 80;skyphim-VIPVS.net/FRkAMXVyiUOTRNf| Tập 81;skyphim-VIPVS.net/KoWhUiVdLwMyQud| Tập 82;skyphim-VIPVS.net/pMTsJCzIbqMONXo| Tập 83;skyphim-VIPVS.net/TFPjqhGhVEnXgMN| Tập 84;skyphim-VIPVS.net/TwVcboEPFxbfxpb| Tập 85;skyphim-VIPVS.net/IycwPgrDBLXSMmJ| Tập 86;skyphim-VIPVS.net/VmArfVqcUJRXLYD| Tập 87;skyphim-VIPVS.net/KHkyfDvdjoUMdPb| Tập 88;skyphim-VIPVS.net/VtxrbfYfAYJAYTM| Tập 89;skyphim-VIPVS.net/WBWoemUnMSsRixc| Tập 90;skyphim-VIPVS.net/RvchujrZISTEDtY| Tập 91;skyphim-VIPVS.net/mwyyjjCPPlSPjrV| Tập 92;skyphim-VIPVS.net/UVazIqZYwKrXGqE| Tập 93;skyphim-VIPVS.net/UEMcLVylSbYRTbZ| Tập 94;skyphim-VIPVS.net/nWlOXluImnUnfQq| Tập 95;skyphim-VIPVS.net/ECqgnZRzURKPljv| Tập 96;skyphim-VIPVS.net/nVYqruefXhQoBGG| Tập 97;skyphim-VIPVS.net/XNZSvuggZRYuvxz| Tập 98;skyphim-VIPVS.net/YojsKJgrtWVgWYu| Tập 99;skyphim-VIPVS.net/VSvKPMgmJPRDbYt| Tập 100;skyphim-VIPVS.net/UgfooZJebhtKlRJ| Tập 101;skyphim-VIPVS.net/anDNVBgXCdseEjL| Tập 102;skyphim-VIPVS.net/WqgVzqwdlovqEOE| Tập 103;skyphim-VIPVS.net/rMZvecRToyeslKT| Tập 104;skyphim-VIPVS.net/LbniSCcIBeaMOGk| Tập 105;skyphim-VIPVS.net/CdyuJsKPwDkNTBu| Tập 106;skyphim-VIPVS.net/FHVLGOZjsdqIkDm| Tập 107;skyphim-VIPVS.net/eDtOthRTKsFBslI| Tập 108;skyphim-VIPVS.net/yThHsrYVDJdBGvb| Tập 109;skyphim-VIPVS.net/xWCrsgpoeQmuUMR| Tập 110;skyphim-VIPVS.net/IuNIeHJiWOdmaMY| Tập 111;skyphim-VIPVS.net/gJsBBziWxAxrdvg| Tập 112;skyphim-VIPVS.net/QCMfkNjzregmsHB| Tập 113;skyphim-VIPVS.net/sdgNRXlEQuhXTfo| Tập 114;skyphim-VIPVS.net/VgdAKaEEsXJmvtV| Tập 115;skyphim-VIPVS.net/JlOHxMyCmKYzgRW| Tập 116;skyphim-VIPVS.net/lWqBlaDKWmggTLX| Tập 117;skyphim-VIPVS.net/KLpohmrxXNeAufp| Tập 118;skyphim-VIPVS.net/oaDiDlrndyhXBmM| Tập 119;skyphim-VIPVS.net/AacsXVgGoxwyJjf| Tập 120;skyphim-VIPVS.net/neiraIfHGldgMyK| Tập 121;skyphim-VIPVS.net/HzCxoYtfLAEQBln| Tập 122;skyphim-VIPVS.net/dmjvicaXHNmgIoN| Tập 123;skyphim-VIPVS.net/cSePKpsEIJheMIL| Tập 124;skyphim-VIPVS.net/wWKhkUXTigzngMn| Tập 125;skyphim-VIPVS.net/VhlAWJIvIiPDtis| Tập 126;skyphim-VIPVS.net/MfYvNlAziAAIbXI| Tập 127;skyphim-VIPVS.net/eKRIgmLfwNuvQYx| Tập 128;skyphim-VIPVS.net/GVvwJeTWimZUYpo| Tập 129;skyphim-VIPVS.net/HOBwWVuoLfZInEl| Tập 130;skyphim-VIPVS.net/lTfeurBIhFGNWGv| Tập 131;skyphim-VIPVS.net/kKIGlfptocQLHEc| Tập 132;skyphim-VIPVS.net/dIwJBpAuSWGCany| Tập 133;skyphim-VIPVS.net/UGVMjODheobutJX| Tập 134;skyphim-VIPVS.net/caSOcEwOHKGbFPv| Tập 135;skyphim-VIPVS.net/TZuYoAgGdbInRxM| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2019
  • Thể Loại:
  • Hoạt Hình
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc